Danh sách cán bộ dự Hội nghị tập huấn

Danh sách cán bộ dự Hội nghị tập huấn cho các Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình khung, Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình dạy nghề và ngân hàng đề thi tốt nghiệp cho các nghề trọng điểm ...