Tổng kết học kỳ I năm học 2016-2017

 

THÔNG BÁO

              Về việc Tổng kết học kỳ I năm học 2016-2017

Thưc hiện Kế hoạch học tập năm 2016-2017. Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, giảng viên các nội dung sau:

-  Thời gian tổng kết: 8h thứ Sáu ngày 13/01/2017

-  Địa điểm: Theo thời khóa biểu đã lên

-  Thực hiện: Khóa 8, Khóa 9

-  Điểm học phần:

+ Với các bộ môn đã kết thúc và tổ chức thi kết thúc học phần đề nghị các khoa nộp điểm về phòng Đào tạo. Hạn nộp đến 11h30 ngày 10/01/2017

+ Với các môn đã kết thúc nhưng chưa tổ chức thi để nghị liên hệ với đồng chí Trung để sắp xếp.

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp tiến hành rà soát các hoạt động của lớp trên các mặt và chuẩn bị nội dung cho buổi tổng kết lớp.          

                                                      

       PHÒNG ĐÀO TẠO

Số lượt xem bài viết: 479, Ngày cập nhật cuối cùng: 11/01/2017